Regulamin Happy Kids Gym

REGULAMIN

1) Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania członków klubu z usług HAPPY KIDS GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ –a dokładnie ze strefy zajęć grupowych dla dzieci ,funkcjonującej pod nazwą marketingową „Happy Kids Gym” NIP: 5322100891 , REGON: 523209130 (dalej: „Klub”), prowadzonego przez Martę Jabłońską, z siedzibą
w Józefowie, przy ul. 3 Maja 98A, m 21.

2) Zajęcia w klubie sportowym

Klub zapewnia uczestnikom zajęć następujące warunki , uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz rekreacyjnych klubu sportowego :

 • Prowadzenie zajęć sportowych , według autorskiego programu nauczania opracowanego przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem

 • KLUB zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach na dany rok szkolny tzn od września do czerwca zgodnie z grafikiem.

 • UCZESTNIK zajęć deklaruje chęć uczestnictwa w konkretnych zajęciach : od momentu dołączenia do grupy – do 21 czerwca 2024, oplata za zajęcia jest naliczana 1 dnia każdego miesiąca z góry za cały miesiąc – uwzględnia faktyczną ilość treningów w danym miesiącu .

 • Rezygnacja z zajęć jest możliwa po wypowiedzeniu „członkostwa” w formie pisemnej – okres wypowiedzenia następuje z zachowaniem pełnego jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia . (w praktyce oznacza to naliczenie jeszcze jednego okresu rozliczeniowego w trakcie którego uczestnik może aktywnie korzystać z zajęć )

 • Grupy dobierane są według wieku i poziomu zaawansowania ( zgodnie z grafikiem) .

 • Wykwalifikowaną kadrę instruktorską z doświadczeniem.

 • Kameralne grupy –nie przekraczające liczby podanej w informacji o zajęciach

 • KLUB zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy jeśli liczba uczestników będzie niewystarczająca (mniej niż 8), bądź połączenia z inną grupą, o czym uczestnicy zajęć zostaną wcześniej poinformowani .

 • W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na zajęcia, szkoła zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie, lub odlicza płatność za zajęcia w kolejnym okresie rozliczeniowym .
 • Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę, uczestnik spóźniający się na trening może nie zostać wpuszczony na salę przez instruktora.
 • Na salach podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy i instruktor, rodzice nie mogą wchodzić na salę , zaglądać na salę podczas zajęć (ponieważ skutkuje to rozproszeneim całej grupy , i zakłuca przebieg zajęć )

 • RODZICE SĄ PROSZENI O NIE POZOSTAWANIE W OBIEKCIE W TRAKCIE TRENINGU DZIECKA .

3) W celu prawidłowego korzystania ze strony i innych oferowanych przez klub usług , konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych :

a) posiadanie dostępu do sieci Internet

b) posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji .

c) posiadanie aktywnego konta email

Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do strony. W szczególności dostęp do strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań .

4) Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym w szczególności :

a) naruszające dobre imię osób trzecich .

b) naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich.

c) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich.

d) stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji

e) namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem .

5) Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

a) Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika zajęć (lub przedstawiciela ustawowego uczestnika) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy HAPPY KIDS GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , regulująca wzajemne zobowiązania Stron, W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego .

b) UCZESTNIK zajęć deklaruje chęć uczestnictwa w konkretnych zajęciach : od momentu dołączenia do grupy – do 21 czerwca 2024, oplata za zajęcia jest naliczana 1 dnia każdego miesiąca z góry za cały miesiąc – uwzględnia faktyczną ilość treningów w danym miesiącu .

W przypadku nieobecności dziecka na opłaconych zajęciach -opłata jest bezzwrotna a zajęcia przepadają.

*odrabianie niewykorzystanych zajęć spowodowanych chorobą dziecka jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu tego w systemie rezerwacyjnym (po zalogowaniu się do panelu klienta na stronie www.) , zgłoszenie musi być dokonane najpóźniej 24h przed treningiem – w przypadku prawidłowego zgłoszenia uczestnik zajęć otrzyma możliwość samodzielnego dokonania rezerwacji na zajęci w ramach odrobień w panelu klienta (w zależności od dostępności miejsc) , uczestnik zajęć musi wybrać samodzielnie w systemie rezerwacji dowolną grupę zajęć o takim samym poziomie zaawansowania -ODROBIENIE MUSI BYĆ ZREALIZOWANE W CIĄGU 14 DNI OD MOMENTU ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI , w przypadku nie wykorzystania wejścia w terminie , zajęcia przepadają .

*ważne , każdy z uczestników może skorzystać maksymalnie 10 x z możliwości zgłoszenia nieobecności i odrobienia zajęć w całym semestrze (tzn. od 5 września 2022 do 23 czerwca 2023)

c) Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą mailową (adres: aktywna@aktywna.waw.pl)

Klub zwróci słuchaczowi wpłacone kwoty w całości jeśli rezygnacja z zajęć nastąpi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć .

d) W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć po ich rozpoczęciu , uczestnik zajęć musi złożyć w formie pisemnej lub mailowej wypowiedzenie , najpóźniej ostatniego dnia bieżącego miesiąca – okres wypowiedzenia następuje z zachowaniem pełnego jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia . (w praktyce oznacza to naliczenie jeszcze jednego okresu rozliczeniowego w trakcie którego uczestnik może aktywnie korzystać z zajęć )

e) W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć , po ich rozpoczęciu , uczestnikowi przysługuje zwrot należności za opłacone i nieodbyte zajęcia – pod warunkiem że rezygnacja nastąpi z winy Klubu

 

5) Tryb postępowania reklamacyjnego

a) Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
b) Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres aktywna@aktywna.waw.pl
c) Klub rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Klub przekaże w mailowej odpowiedzi zwrotnej .
d) Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


6) Polityka prywatności

Uczestnik zajęć „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Klubu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od

HAPPY KIDS GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 5322100891 , REGON: 523209130 , prowadzonego przez Martę Jabłońską, z siedzibą
w Józefowie, przy ul. 3 Maja 98A, m 21. , informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną „.