§ 1Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO oraz Ustawą z dnia 26 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) Aktywna Lady Fitness Marta Jabłońska informuje, że:

administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Marta Jabłońska prowadząca działalnośc gospodarczą pod firmą Aktywna Lady Fitness Marta Jabłońska, z siedzibą przy ul. werbeny 43, 05-410 Józefów, NIP: 9521843869

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw należy kontaktować się z nami przez e-mail: aktywna@aktywna.waw.pl.

§ 2 W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Aktywna Lady Fitness przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdują się wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w celach:

1) wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych;

2) wykonywania czynności zgodnie z treścią udzielonej zgody;

3) wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji, z przepisów określających przedawnienie roszczeń);

4) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które rozumie się:

a) marketing usług własnych;

b) zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz obsługi klubów) oraz mienia Administratora. Dotyczy to również monitoringu znajdującego się w klubach – z zachowaniem prywatności i godności osób;

c) dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń lub praw, któregokolwiek z Administratorów;

d) przeciwdziałania nadużyciom ze stronu klienta.

5) W celu dokonania wyceny towaru po przesłaniu zapytania ofertowego (w tym rejestracja i logowanie do konta dystrybutora) możemy przetwarzać takie dane osobowe jak:

imię i nazwisko, dane przedsiębiorstwa wraz z nr NIP, e-mail, adres, telefon kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

6) W celu badania satysfakcji klienta, ulepszania i modyfikacji naszych produktów, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

imię i nazwisko,adres IP, e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem FITNESS CLUB 24 jest poznanie opinii klientów na temat produktów oraz poziomu obsługi, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych).

7) W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np.: rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

imię i nazwisko,e-mail.

Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. W przypadku gdy zgłoszą Państwo np.: sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych osobowych z obowiązków wynikających z prawa (przepisy zawarte w RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes  jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

8) W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy informacje tekstowe (pliki cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie).

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej z gody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

9) W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe jak:

adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem FITNESS CLUB 24 jest administrowanie stroną internetową).

§ 3 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

§ 4Pliki „cookies”.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

1) niezbędne – umożliwiające korzystania z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej w tym m.in. podtrzymujące sesję po zalogowaniu się na konto;

2) funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu Strony Internetowej;

3) zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa;

4) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w tym Strony Internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w każdym czasie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik.

Wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń w stosowaniu plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej, w tym na możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 5 Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

pracownikom – w celu świadczenia usług,

podmiotom informatycznym, logistycznym lub ją wspomagającym – w celu świadczenia usług.

§ 6 Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (Art. 15 RODO),

sprostowania/poprawiania swoich danych (Art. 16 RODO),

usunięcia danych (Art. 17 RODO),

ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO),

przenoszenia danych (Art. 20 RODO),

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Art. 21 RODO),

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (Art. 7 ust. 3 RODO),

wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (Art. 77 RODO).

§ 7 Pozostałe.

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2) Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres e-mail: aktywna@aktywna.waw.pl lub pisemnie na adres firmy.